Open:
 

Monday till Friday 9:00 - 16:30 

Saturday 9:00 - 14:00

Sunday closed
 
Big assortment and an big stock
 


Lion-Art.nl
Adres: Smithweg 1.23
City: Goes
Netherlands
Postalcode: 4462 HC
Phone: 0113 785 147 of 06 54797785
For outside the Netherlands call 0031 113785147 or 0031 654797785
E-mailadres: info@Lion-Art.nl


Chamber of Commerce number 22052272
Tax No NL 182252528B01

Iban nr: NL46 SNSB 0935 4207 70
Swiftcode: SNSBNL2ALoyalty points.


From now on you will receive for every euro spent 1 Save Point which is worth 5 euro cents.
The saved points you can use at your next order or save them until you have built up a substantial discount.

By  the article you can see how many points you can get.
Saving work only if you register on the site and login.
So if you sign in, you can see how many points you have saved. 
Herroepingsrecht/retour
1 Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Lion-Art binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  • als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
  • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  • bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
2 Niet retour worden genomen zijn geopende verpakkingen en gebruikte producten. Verf dat is aangemaakt zoals House of Kolor, K-tone, Cromind en Mobihel. Aangemaakte spuitbussen die wij vullen van Flake World, House of Kolor, K-tone, Cromind, Mobihel en One Shot.
3 De rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft Lion-Art een raming van deze kosten.
Het bedrag van de producten worden terugbetaald de gemaakte verzendkosten zijn voor eigen rekening.
4 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen. Speciaal voor Klanten handelend in uitoefening van hun beroep of bedrijf geldt dat producten enkel ongebruikt in ongeopende verpakking geretourneerd kunnen worden.
5 Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
6 Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Lion-Art, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Lion-Art kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Lion-Art bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.
 
 
 
Producten kunnen geretourneerd worden aan:
 
Lion-Art
Smithweg 1.23
4462HC, Goes
 
6 Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Lion-Art de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen
Tenzij Lion-Art aanbiedt het product zelf af te halen, mag Lion-Art wachten met terugbetalen tot Lion-Art het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
7 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.
8 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
-Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant;

Modelformulier voor ontbinding / herroeping
Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt ontbinden / herroepen.

Aan:
Lion-Art
Smithweg 1.23
4462HC, Goes
Info@Lion-Art.nlIk/Wijdeel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)


Besteld op (*)/Ontvangen op (*)


Naam/Namen consument(en)


Adres consument(en)


Handtekening van consument(en)
[alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]


Datum


(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.